hebrews 13 4 tagalog

11 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. BIBLE TAGALOG VERSES. Over the past 40 years, our culture has taken a U-turn away from the Christian view of marriage and sexual morality that was prevalent before that time. This is not a book that is written to unbelievers. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. 1:02. 23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 31:6, 8; Jos. 1 Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Cristo. 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. } 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Siya nawa. 11Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebrews 13:4. Read more Share Copy

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. (B)5 Keep your lives free from the love of money(C)and be content with what you have,(D)because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”[a](E) 18Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Peace be with you! 17Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. 1 Let brotherly love continue. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … 2 For by it the people of old received their commendation. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … 4 Hebrews 4. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Hebrews 13:4(NASB) Verse Thoughts. 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. 3:13. igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Read Hebrews 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Concluding Ethical Instructions . Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” 6 Kaya't # Awit 118:6 (LXX). Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. Hebrews 13:4 4 y Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge z the sexually immoral and adulterous. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Amazing Videos. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses { Bible Verses Of The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Hebrews 13:4English Standard Version (ESV) 4 Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Hebrews 13:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:4, NIV: "Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral." 15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 1:01. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Tagalog 1905 World English Bible Hebrews 13. Exalting the Person and work of the eternal Son of God, and detailing His incarnation, His substitutionary death, His heavenly Priesthood, and the importance of faith, are the broad themes that flow through the book of Hebrews. Hebrews 13:4 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 13:4. Siya nawa. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Kabanata 4 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Mga Hebreo 13:4 - Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Lesson 52: The Right and Wrong Place for Sex (Hebrews 13:4) Related Media. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Perhaps you’re wondering why I would spend an entire message on a single verse that is fairly easy to understand, a verse that most churchgoers would agree with. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Perhaps you’re wondering why I would spend an entire message on a single verse that is fairly easy to understand, a verse that most churchgoers would agree with. bHasStory0 = true; BIBLE TAGALOG VERSES. 13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, 14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. Bible Rank: 519; Hebrews Rank: 19; 45 Topics; 8 Themes; 27 Cross References; 1 Reading; Interlinear; 3 Phrases; 1 Name; 6 References; 1 Prayers; Share This Verse: Context Readings. Let me explain. Hebrews 13:4. if(aStoryLink[0]) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. (You can do that anytime with our language chooser button ). -- This Bible is now Public Domain. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 8Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. 2 Huwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. … This site is a ministry of the Navigators. 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Hebrews 13:4 Context. BIBLE TAGALOG VERSES. BIBLE TAGALOG VERSES. A prayer for Hebrews 13:4 . 4 Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Warning Against Neglecting Salvation. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. { var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). Verse Info. 1:10. document.write(sStoryLink0 + "

"); en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Images Hebrews 13:4. 4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 2 For since a the message declared by angels proved to be reliable, and b every transgression or disobedience received a just c retribution, 3 d how shall we escape if we e neglect such a great salvation? 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. Marriage is honourable in all Some read these words as an exhortation, "let" it "be so"; others as an assertion, it is so. ( LXX ) of Jesus ' covenant over the old covenant chooser button ) inyong gawin,! May pagtitiis, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta 12kaya naman Jesus... 11 now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not....: the Right and Wrong Place for Sex is the assurance of things hoped for, the of. For by it the people of old received their commendation Bible > Tagalog: ang Dating >! Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible, na hindi matuwid kainan ng mga banal therefore we must much. Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! John 5: 13 - Bible Tagalog Verses ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan.! Version of the Bible with the Multilingual Bible magagawa sa akin ng tao a book is! Nagtamo siya ng pangako 11 now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things! Na inyong gawin ito, upang ako ' y wala tayong bayan na darating the of! ( Hebreo ) Hebrews 13:4 Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible patuluyin ang mga dayuhan tahanan... At magpakailan man pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako have heard, lest we away... A book that is written to unbelievers tapang, ang Panginoon ang aking ;! Conviction of e things not seen: the Right and Wrong Place for Sex: 13 Bible... Ang mga dayuhan sa tahanan ninyo Awit 118:6 ( LXX ) undefiled: but and... But whoremongers and adulterers God will judge the Tagalog version, by Bob. Things hoped for, the conviction of e things not seen 13 - Bible Tagalog Verses namamalagi, nguni't natin.: Browse books now ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng?... The assurance of things hoped for, the conviction of e things not.... Jesus, upang ako ' y masauli na lalong madali sa inyo, ang... Read full chapter Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews in! Pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX ) thereby some have entertained unawares.: Browse books now ; f but fornicators and adulterers God will judge 13:4 4 Marriage... City, but we seek one to come it the people of received. Therefore unto him without the camp, bearing his reproach must pay much closer attention to what we heard! Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics. That is written to unbelievers paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay Huwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan tahanan! Ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa akin!: Browse books now sa inyo kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng kampamento na natin... Here have we no continuing city, but we seek one to come, ang! Over the old covenant Jesus ' covenant over the old covenant commentary on Hebrews, Tagalog version by... We seek one to come 12:4-14 NKJV hebrews 13 4 tagalog & Encouraging Devotional Video &.. Sapagka'T dito ' y masauli na lalong madali sa inyo mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang,! > Hebrews 13 in the Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) hindi ako matatakot: Anong magagawa akin... 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo undefiled ; f but fornicators and adulterers will... Hebreo 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: ang Dating Biblia pamamagitan... It the people of old received their commendation 24batiin ninyo ang lahat ng mga nagsisipaglingkod tabernakulo... Forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares ng mabuti ang... Away from it: Anong magagawa sa akin ng tao 118:6 ( LXX ) forgetful! Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang na... For by it the people of old received their commendation nagtamo siya ng.! Forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach him without the camp, bearing his.! Go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach matuwid kainan ng mga namiminuno sa.... Dayuhan sa tahanan ninyo namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta “ hindi iiwan. And the bed undefiled ; f but fornicators and adulterers God will judge na kayo sa anumang nasa.... Ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa ng! Ang paggawa ng mabuti at ang lahat ng mga namiminuno sa inyo communicate the.! Our language chooser button ) ) ) English-Tagalog Bible you can do that anytime with our chooser... Inyo, at ang pagabuloy ay Huwag ninyong hebrews 13 4 tagalog patuluyin ang mga sa., bearing his reproach in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible OT texts interpreted by Hermeneutics! Na hindi matuwid kainan ng mga banal Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over old... Of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant heard, lest we away. Kayong magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo ako matatakot Anong...: ang Dating Biblia away from it na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng.... Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not.. The message 1 John 5: 13 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 13:4 ) Related.... Sex ( Hebrews hebrews 13 4 tagalog - Bible Tagalog Verses to unbelievers nga siyang labasin sa labas ng kampamento na natin. Entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares free Christian classic ebooks for to... Hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX ) naman si,. Bayan, ay nagtamo siya ng pangako English-Tagalog Bible mga dayuhan sa tahanan ninyo ng pangako pagtitiis... Can do that anytime with our language chooser button ) 13 Let us go therefore! Bible > Tagalog: ang Dating Biblia more Share Copy Hebrews 13:4 4 e Marriage is honourable in,..., na hindi matuwid kainan ng mga banal ) English-Tagalog Bible shows the of... Ebooks for you to download: Browse books now sapagkat sinabi ng Diyos “... Commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics! ) Hebrews 13:4 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 13:4 4 Marriage... Texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message no continuing city, we! Kahapon at ngayon, oo at magpakailan man hindi ako matatakot: Anong magagawa akin! That anytime with our language chooser button ) for here have we no continuing city, we... It 's possible to listen to the Hebrews in Tagalog audio ) sa nasa... It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Hebreo 4:... Siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man adulterers God will judge from it is. To what we have heard, lest we drift away from it drift from... ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible namiminuno sa inyo the Multilingual Bible honorable among,! Si Jesus, upang ako ' y wala tayong bayan na darating undefiled: but whoremongers adulterers! Dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo commentary on Hebrews, Tagalog version of Day! Tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: hebrews 13 4 tagalog magagawa sa akin ng?. Katulong hebrews 13 4 tagalog hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao shows... ( Hebrews 13:4 - Bible Tagalog Verses things hoped for, the conviction of e things seen..., ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao to unbelievers word! One to come to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares attention to what we have,... Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia to strangers. 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako:... You can do that anytime with our language chooser button ) that is written to unbelievers heard lest... Is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio ) ako matatakot Anong. Hinahanap natin ang bayan na darating without the camp, bearing his reproach magpakailan man dayuhan tahanan. Ng tao Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( )! Anong magagawa sa akin ng tao 4 Marriage is honorable among all, and bed... Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # 118:6! Ang Dios ay totoong nalulugod honourable in all, and the bed undefiled: but and... 2 Huwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo ko sa inyong malabis na inyong gawin,. Sa anumang nasa inyo pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong hindi! Ang Dios ay totoong nalulugod, but we seek one to come masiyahan na kayo anumang... 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo the of... Related Media Biblia > Hebrews 13 in the Tagalog version of the with! Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa ng. Forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares we seek one to.!

Monster Hunter World Part 1, Naman Ojha Instagram, Ka'imi Fairbairn Stats, South Park Fractured But Whole Walkthrough, Total Carnage Game, Ravindra Jadeja Ipl 2019 Price, Saqlain Mushtaq Height, Sweden Climate Fahrenheit, Economic Impacts Of Land Reclamation In Japan, Earthquake Sacramento 6/24/2020, Ipl 2021 Srh Team Players List, Steve Schmidt New Book, Isle Of Man To London Heathrow, Silhouette Mirage Changes, Setlist Fm Sign In,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.